Lemon Aioli

Lemon Aioli

  • $6.00
    Unit price per 

House-made lemon aioli, 8 oz (half pint)